Provozní řád

Provozní řád kempu

 1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky (chaty) v areálu kempu, jejímž provozovatelem je Ing. Jaroslav Bárta, Hornická 656, 3894 11 Netolice.
 2. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, bude z areálu kempu vykázána bez náhrady. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po této osobě vymáhána minimální částka 500, – Kč nebo dle skutečné výše.
 3. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování nebo vstupem hostů do restaurace areálu kempu, vzniká povinnost dodržování tohoto Provozního řádu.
 4. V prostoru kempu se může ubytovat pouze host (občan), který se řádně přihlásí na recepci umístěné v restauraci. Při vjezdu do areálu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování podle ceníku.
 5. Užívání kempu je povoleno pouze hostům-občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo jinou parazitární nemocí a nebyla jim nařízena karanténa.
 6. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 14.°° hod. Hosti jsou povinni opustit ubytovací jednotku nebo prostor pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 11 hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je povinen ubytovateli uhradit ubytování i na tento den. Hosti, kteří se ubytují před 6. hodinou ranní, jsou povinni uhradit cenu ubytování za celou noc. Hosti platí za ubytování předem.
 7. Správce přiděluje hostům-návštěvníkům prostor pro stanování nebo stání karavanu podle objednávky nebo dohody.
 8. Při ukončení pobytu v ubytovacích jednotkách (mobilheimy) musí host zhasnout světla, uzavřít vodovodní kohouty, zavřít okna a dveře a klíče předat správci kempu. Ten zároveň převezme ubytovací jednotku a zkontroluje její stav.
 9. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu správce přemísťován nábytek a jiná zařízení a nesmí být prováděny zásahy do rozvodů plynu a elektrické instalace.
 10. Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.
 11. Hosté jsou povinni odkládat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Odpady není dovoleno v areálu kempu nikam ukládat či pálit na ohni nebo odhazovat do řeky.
 12. Mytí nádobí je povoleno pouze v chatách a dřezech v kuchyňce.
 13. Hosté jsou povinni dodržovat zásady chování v kempu a dodržovat protipožární vyhlášku kempu, v případě hostů s loděmi tyto povinnosti jsou uvedeny v příloze tohoto Provozního řádu.
 14. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb kempu.
 15. V době od 22.°° hod do 6.°° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné se po dohodě se správcem kempu změnit dobu nočního klidu od 24.°° do 7.°° hod.
 16. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno.
 17. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez dozoru dospělých v prostorách ubytovatele.
 18. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
 19. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod.
 20. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána
 21. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastních el. spotřebičů a topidel, platí v nich zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 22. Za škody způsobené na majetku provozovatele kempu odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.
 23. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, pokud mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené provozovatel kempu neručí.
 24. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastních el. spotřebičů a topidel, platí v nich zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 25. Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník u správce, zde odevzdá klíče, předá chatu, případně místo po stanování.
 26. Za dodržení provozního řádu zodpovídá provozovatel a personál kempu.

Hlavní zásady pro chování hostů v kempu

 1. Žádáme všechny hosty aby se chovali ukázněně a ohleduplně k ostatním hostům v kempu a dodržovali Provozní řád i pokyny správce kempu.
 2. Rodiče kontrolujte své děti, kemp je u vody, děti mohou spadnout do bazénu nebo se zranit mimo areál kemp, zajistěte prosím jejich bezpečnost stálým dohledem!!
 3. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez dozoru dospělých v prostorách ubytovatele.
 4. Dbejte na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.
 5. Neničte zařízení kempu a zařízení ubytovacích jednotek, šetřete vodou, elektrikou a neodhazujte odpadky mimo odpadkové nádoby.
 6. Zachovávejte noční klid v době od 22h do 6h.
 7. Nekuřte v ubytovacích jednotkách – chatách!
 8. V kempu je omezen noční provoz vozidel a motocyklů, pokud někdo bude cestovat v noci mimo kemp, musí s vozidlem za parkovat na parkovišti kempu!
 9. Hlídejte si své věci, cenné věci si uschovejte u správce, nebo si je zamykejte, za odložené věci v kempu provozovatel neručí.
 10. V kempu jsou psi vítání, ale majitelé musí zamezit jejich volnému pobíhání a obtěžování ostatních hostů! Venčení psů v areálu je přísně zakázáno s ohledem na hosty a děti, psy venčete mimo areál.
 11. Během dne neobtěžujte ostatní hosty kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným hlukem rozhlasu nebo jiným projevem. Pro provozování her je v kempu vyhrazeno vhodné místo.
 12. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod. Noční jízdy vozidel po kempu jsou zakázány!
 13. Podržujte požární bezpečnost, nerozdělávejte oheň mimo určená ohniště, oheň kontrolujte a potom uhaste!
 14. V ubytovacích jednotkách platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Není zde dovoleno používat vlastních el. spotřebičů a topidel,
 15. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je v celém kempu zakázáno.
 16. Mytí nádobí je povoleno pouze na místech k tomu určených.
 17. Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce kempu.

Tento Provozní řád kempu platí od 1.6. 2018 – Ing. Jaroslav Bárta v.r. (provozovatel kempu – mob. 602 125 857)